Search by category:
Thư Viện Thiện Tri Thức

Chính Niệm – Thực Tập Thiền Quán

Tác giả: Bhante Henepola Gunaratana
Người dịch: Nguyễn Duy Nhiên
Hiệu đính: Nguyễn Minh Tiến
Nhà xuất bản: Thanh Hóa 2009
Tủ sách Rộng mở tâm hồn

1. Lời giới thiệu
2. Chương Một Vì sao phải quan tâm đến thiền?
3. Chương Hai Những gì không phải là thiền?
4. Chương Ba Thiền là gì?
5. Chương Bốn Thái độ
6. Chương Năm Sự thực tập
7. Chương Sáu Phương cách điều thân
8. Chương Bảy Phương pháp điều tâm
9. Chương Tám Ngồi thiền
10. Chương Chín Chuẩn bị trước khi ngồi thiền
11. Chương Mười Những khó khăn trong lúc ngồi thiền
12. Chương Mười Một Đối trị với sự xao lãng – Phần I
13. Chương Mười Hai Đối trị với sự xao lãng – Phần II
14. Chương Mười Ba Chính niệm (Sati)
15. Chương Mười Bốn Niệm và định
16. Chương Mười Lăm Thiền tập trong đời sống hằng ngày
17. Chương Mười Sáu Được gì cho ta?
18. Lời Kết Năng lực của tâm từ

Post Comment