Search by category:
Thư Viện Thiện Tri Thức

ÐỨC PHẬT ÐÃ DẠY NHỮNG GÌ

Lời giới thiệu của HT. Thích Minh Châu
Lời nói đầu
Chương I Thái độ tinh thần Phật giáo
Chương II Tứ Diệu Ðế – Diệu đế thứ nhất Khổ
Chương III Diệu Ðế thứ hai – Tập Nguyên nhân của khổ
Chương IV Diệu Ðế thứ ba – Diệt Sự chấm dứt khổ
Chương V Diệu Ðế thứ tư – Ðạo Con đường dứt khổ
Chương VI Lý thuyết Vô ngã
Chương VII Quán tưởng Ðào luyện tâm ý
Chương VIII Phật giáo và thế giới ngày nay
Phụ lục Kinh Niệm xứ (Satipatthànasutta)

Post Comment