Search by category:
Thư Viện Thiện Tri Thức

KINH THẬP THIỆN GIẢNG GIẢI

 

 

KINH THẬP THIỆN GIẢNG GIẢI

– Hòa Thượng Thích Thanh Từ –

NXB Tôn Giáo

1. LỜI ĐẦU SÁCH
2. GIẢNG ĐỀ KINH
3. Giảng văn kinh 1
4. Giảng văn kinh 2: Thập thiện
5. Giảng văn kinh 3: Sát sanh
6. Giảng văn kinh 4: Trộm cướp
7. Giảng văn kinh 5: Tà hạnh
8. Giảng văn kinh 6: Vọng ngữ
9. Giảng văn kinh 7: Nói hai lưỡi
10. Giảng văn kinh 8: Ác khẩu
11. Giảng văn kinh 9: Ỷ ngữ
12. Giảng văn kinh 10: Tham dục
13. Giảng văn kinh 11: Sân hận
14. Giảng văn kinh 12: Tà kiến
15. Giảng văn kinh 13: Thập thiện và Bố thí
16. Giảng văn kinh 14: Thập thiện và Lục độ ba-la-mật
17. Giảng văn kinh 15: Thập thiện và Từ Bi Hỉ Xả
18. Giảng văn kinh 16: Thập thiện và Ba mươi bảy phẩm trợ đạo
19. Giảng văn kinh 17

Post Comment