Search by category:
Giới Thiệu Sách Hay Thư Viện Thiện Tri Thức

VÒNG HOA BÁU BỐN PHÁP. Một dẫn nhập vào Đại Toàn Thiện. Tác Giả: Longchen Rabjampa Việt dịch: Đương Đạo NXB Thiện Tri Thức 2014

VÒNG HOA BÁU BỐN PHÁP
Một dẫn nhập vào Đại Toàn Thiện
Longchen Rabjampa Drime Wozer với bình giảng miệng của Đức Ngài  DudjomRinpoche và Beru Khyentse Rinpoche.
Dịch, ấn hành bởi Alexander Berzin với sự cộng tác của  Sharpa Tulku và Matthew Kapstein.
THƯ VIỆN NHỮNG TÁC PHẨM VÀ TÀI LIỆU TÂY TẠNG
Việt dịch: Đương Đạo
NXB Thiện Tri Thức 2014

1. Lời nói đầu
2. Vòng Hoa Báu Bốn Pháp
3. Mở đầu
4. Chuyển hướng tâm bạn về Pháp
5. Thực hành Pháp như một Con đường
6. Tiêu trừ mê lầm trên Con đường
7. Tịnh hóa mê lầm thành tánh Giác nguyên sơ
8. Lời kết của tác giả
9. Chú thích

0 Comments

    1. Author

      Cảm ơn bạn, Ban Biên Tập cũng vừa gởi tặng bạn 3 quyển: Sự nhảy múa ảo diệu của Dakini, Tử thư Tây Tạng,Lăng nghiêm hành giải. Còn quyển Những Khai Thị của Ngài Liên Hoa Sanh chúng tôi sẽ gởi sau. Chúc bạn Tinh Tấn.

      Reply

Post Comment