Search by category:

Quy y, Lễ lạy và Bồ đề tâm Sự giải thích làm thế nào để thực hành Đại Ấn này của dòng Kagyu quý báu không biến chất chia làm…

ĐẠI ẤN THIỀN XÓA TAN BÓNG TỐI CỦA VÔ MINH Karmapa thứ Chín Wangchug Dorje với bình giảng khẩu thuyết của Beru Khyentze Rinpoche – dịch từ tiếng Tây Tạng…

Gyalten Deying chuyển Việt ngữ Thanh Liên, Mai Tuyết Ánh và Chân Thông Tri hiệu đính Lợi ích của Tonglen Pháp tu Tonglen, hay cho (tong) và nhận (len), là…

1. Trùng trùng duyên khởi   Thế giới đang hiện hữu trước mặt chúng ta đây là do duyên khởi, hay duyên sanh, nghĩa là do nhiều nhân duyên hợp…

Sư nói: –  Phật cùng chúng sinh một tâm không khác. Tỷ như hư không, không tạp loạn, không hư hoại. Như vầng nhật lớn chiếu khắp thiên hạ; khi…