Search by category:

Chương 6 KẾT LUẬN Như chúng ta đã thảo luận trước đây, tất cả các Giáo pháp đều có thiện hạnh vào lúc bắt đầu, ở khoảng giữa và vào…

 Chương 1 Dẫn nhập – Kính lễ Giáo huấn Đặc biệt của Khepa Shri Gyalpo Ba Lời Đánh vào Điểm Trọng yếu của Patrul Rinpoche Kính lễ đạo sư Cái…

Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt, ORGYEN KUSUM LINGPA Việt dịch: Liên Hoa, NXB Thiện Tri Thức 1. LỜI NÓI ĐẦU 2. ĐỀ TỰA 3. SÁU BARDO: GIẢI…

Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt, ORGYEN KUSUM LINGPA Việt dịch: Liên Hoa, NXB Thiện Tri Thức 1. LỜI NÓI ĐẦU 2. ĐỀ TỰA 3. SÁU BARDO: GIẢI…

Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt, ORGYEN KUSUM LINGPA Việt dịch: Liên Hoa, NXB Thiện Tri Thức 1. LỜI NÓI ĐẦU 2. ĐỀ TỰA 3. SÁU BARDO: GIẢI…

Một Kho Tàng Các Giáo Huấn Siêu Việt, ORGYEN KUSUM LINGPA Việt dịch: Liên Hoa, NXB Thiện Tri Thức 1. LỜI NÓI ĐẦU 2. ĐỀ TỰA 3. SÁU BARDO: GIẢI…