TRÀNG NGỌC GIẢI THOÁT – GAMPOPA – NXB THIỆN TRI THỨC
Giới Thiệu Sách Mới Thư Viện Thiện Tri Thức

TRÀNG NGỌC GIẢI THOÁT – GAMPOPA – NXB THIỆN TRI THỨC

new (1)

TRÀNG NGỌC GIẢI THOÁT

 GAMPOPA

Dịch: Khenpo Konchog Gyaltsen Rinpoche

Việt dịch: Thiện Tri Thức

NXB THIỆN TRI THỨC

Post Comment