Search by category:

THỨ BA Một hôm Vi thứ sử vì Đại sư thiết lễ hội trai tăng. Trai tăng xong, thứ sử thỉnh Sư lên tòa, cùng các quan chức, nho sĩ,…

THỨ HAI Qua ngày sau, Vi sử quân xin giảng dạy thêm. Sư lên tòa nói với đại chúng rằng: “Tất cả phải tịnh tâm mà niệm Ma ha Bát…

THỨ NHẤT Bấy giờ Đại sư đến chùa Bảo Lâm, ở Thiều Châu. Có quan Thứ sử Vi Cừ cùng các quan chức vào núi thỉnh sư đến giảng đường…

âm thanh gầm thét xem cho kỹ thì không có tiếng. Mê thì nói là có hình có tiếng, ngộ thì biết là vắng lặng. Như vậy thì chân đế…