Search by category:

Vòng Pháp Những Điểm Trọng Yếu   Sự chứng ngộ của đạo sư Liên Hoa Sanh xứ Uddiyana thì đồng đẳng với của chư Phật và thân ngài vượt khỏi…

Vòng Hoa Pha lê của Thực hành Hàng ngày   LỜI KHUYÊN VỀ THỰC HÀNH HÀNG NGÀY PHỐI HỢP NGHĨA VỚI NHỮNG SO SÁNH TỪ “TRÁP BÍ MẬT CỦA KHO…

Đi xuống với cái Thấy từ Trên cao   NAMO GURU, Đạo sư Padmasambhava, mà sự chứng ngộ bình đẳng ngang với Samantabhadra giác ngộ vô thượng và trọn vẹn,…

NHỮNG KHO TÀNG TỪ ĐỈNH CÂY TÙNG XÙ PADMASAMBHAVA Dịch: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017 1. MỤC LỤC 2. NHỮNG LỜI…

Hai Mươi Mốt Giáo Huấn Trọng Yếu   Đạo sư của Uddiyana có tên là Padmasambhava là một lưu xuất hóa thân của Phật A Di Đà, sanh từ một…

NHỮNG KHO TÀNG TỪ ĐỈNH CÂY TÙNG XÙ PADMASAMBHAVA Dịch: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017 1. MỤC LỤC 2. NHỮNG LỜI…