Search by category:

NHỮNG KHO TÀNG TỪ ĐỈNH CÂY TÙNG XÙ PADMASAMBHAVA Dịch: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017 1. MỤC LỤC 2. NHỮNG LỜI…

NHỮNG KHO TÀNG TỪ ĐỈNH CÂY TÙNG XÙ PADMASAMBHAVA Dịch: Erik Pema Kunsang và Marcia Binder Schmidt Ban dịch thuật: Thiện Tri Thức 2017 1. MỤC LỤC 2. NHỮNG LỜI…

Tôn sư Trí Khải truyền trao ba pháp Chỉ và Quán của Tổ Tuệ Tư : (i) Tiệm và Tiến, (ii) Bất Ðịnh, và (iii) Viên và Ðốn. Tất cả…

Trong Không, tánh tướng không hai, tánh tức là tướng, tướng tức là tánh. Nói về tịch diệt bất động thì Tịch là Tánh. Nói về sáng soi thấu suốt…