Search by category:
Thư Viện Thiện Tri Thức

Hiện Quán Trang Nghiêm Luận


HIỆN QUÁN TRANG NGHIÊM LUẬN – PHẬT DI LẶC
Thrangu Rinpoche
THIỆN TRI THỨC 2016

Giới Thiệu
Mục Lục
Năm tác phẩm của Maitreya.
Năm Con Đường
Chương 1: Một Dẫn vào Bát nhã ba la mật
Chương 2: Những câu kệ dẫn nhập của Luận
Chương 3: Bồ đề tâm
Chương 4: Những lời dạy thực hành
Chương 5: Con đường của Nối kết và Phật tánh
Chương 6: Những Đối tượng để Tập chú cho Bồ tát
Chương 7: Thực hành Thiền định và Thực hành Tích tập
Chương 8: Những Con đường Tiểu thừa
Chương 9: Con đường bồ tát của Quán thấy
Chương 10: Con đường Bồ tát của Thiền định hay tu tập
Chương 11:Hiểu biết Nền tảng
Chương 12: Áp dụng Chứng ngộ vào Mọi Phương diện
Chương 13: Con đường Nối kết
Chương 14: Áp dụng khi đạt đến Đỉnh
Chương 15: Áp dụng theo thứ tự những giai đoạn của Con đường Bồ tát
Chương 16: Những Hành giả Tức thời
Chương 17: Ba Thân
CÁC TỰA SÁCH MỚI THIỆN TRI THỨC

[flipbook pdf=”http://thientrithuc.org/wp-content/uploads/2018/03/1%20(64).pdf”]

Bạn đọc có nhu cầu phiên bản in chất lượng cao vui lòng liên hệ Ban Biên Tập Thiện Tri Thức qua email: banbientap@thientrithuc.vn  

Post Comment