Kính chào Thiện Tri Thức CT! Trong ĐẠI ẤN có nêu 3 phẩm tính tích cực của Thiền chỉ: Samadhi, Bồ đề tâm và chứng nghiệm Tánh không và Vô…