Search by category:
Thư Viện Thiện Tri Thức

NHỮNG BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA TÔNG PHÁI THỰC HÀNH

MỤC LỤC

Một Bài Ca Của Những Nối Kết Có Ý Nghĩa 1
Sự Tốt Lành Thắp Sáng Vũ Trụ 4
Cầu Nguyện Guru Rinpoche 9
Cái Gì Là May Mắn 12
Tám Loại Thuần Thục 17
Nghĩa Xác Quyết Sâu Thẳm 20
Ba Cái Đinh 22
Tám Ngọn Lao Lóe Sáng 25
Tinh Túy Của Ánh Nắng Tịnh Quang 29
Xoay Cư Xử Hàng Ngày Vào Một Thực Hành 35
Bảy Vui Thú 37
Tám Trang Hoàng Về Nghĩa Sâu Xa Của Milarepa 40
Bài Ca Con Ngựa Phi Của Một Thiền Giả 43
Mười Hai Điều Dễ Làm Lạc Lối 47
Nhận Dạng Một Học Trò Có Khả Năng 50
Hai Mươi Bảy Trường Hợp Tiêu Tan 53
Rốt Ráo Của Cái Thấy, Thiền Định, Hạnh Và Quả 58
Một Chân Dung Đích Thực Của Trung Đạo 60
Tám Hình Thức Hạnh Phúc Kỳ Diệu 62
Những Điểm Tinh Túy Của Đại Ấn, Đại Toàn Thiện Và Trung Đạo 67
Bài Ca Utpattikrama 69
Bài Ca Sampannakrama 71
Cái Thấy, Thiền Định, Hạnh Và Quả Kỳ Diệu 73
Bài Ca Đại Ấn 77
Bảy Cách Những Sự Vật Chiếu Sáng Bên Trong Và Bên Ngoài 79
Năm Toàn Thiện Của Nghĩa Rốt Ráo 81
Bài Ca Của Milarepa Cho Một Thiên Nữ Bồ Câu 83
Tám Trường Hợp Của Tốt Lành Căn Bản Không Cần Phải Tránh 86
Giai Điệu Của Tám Loại Bất Nhị 90
Bảy Yoga 93
Ba Loại Tin Chắc Trong Thực Tại Đích Thật 95
Tinh Túy Của Nghĩa Rốt Ráo 97
Không Sanh, Không Căn Cứ, Và Hợp Nhất 104
Những Nguồn Năng Lực 106
Mười Điều Giống Như 108
Bài Ca Của Milarepa Về Không Sợ Hãi Và Trở Thành Tin Chắc 111
Bài Ca Của Rechungma Về Mười Sáu Việc Quan Trọng 115
Cúng Dường Của Sahle Ӧ 119
Sáu Trung Ấm Của Milarepa 123
Bài Ca Của Milarepa Về Mười Hoàn Thiện Siêu Việt 125
Nhìn Trần Trụi, Nghỉ Yên, Một Doha Hát Cho Megom 127
Sáu Lời Bao Gồm Tất Cả Hát Cho Loton Gendun 129
Tinh Túy Của Cam Lồ 133
Những Bài Ca Kim Cương Từ Đại Dương Nghĩa Rốt Ráo 137
Những Bài Kệ Về Như Huyễn Từ Ba Bản Văn Trung Đạo 142
Hai Bài Kệ Về Như Huyễn Tam Muội Từ Trang Hoàng Châu Báu Của Giải Thoát 144
Tất Cả Những Sắc Tướng Này 145
Tiếng Gầm Rống Sâu Thẳm Của Rồng Trời 146
Giáo Huấn Của Milarepa Về Lấy Những Hình Tướng Làm Con Đường 149
Hai Mươi Phép Lạ Diệu Kỳ Nói Về Hình Tướng Và Thực Tại 150
Những Người Bạn 158
Chúng Đều Hoàn Hảo Ở Đây 159
Sự Nhảy Múa Huyễn Thuật Của Những Hình Tướng 160
Một Trao Đổi Giữa Khenpo Tsultrim  Gyamtso Rinpoche Và Dzogchen Ponlop Rinpoche 164
Một Cầu Nguyện Khi Rời Đi 167
Bốn Điều Vô Thượng Và Mười Một Điều Vô Thượng 171
Bình Đẳng Và Bảy Cái Để Quên 175
Bài Ca Về Nghĩa Rốt Ráo Sâu Xa Hát Trên Dãy Núi Tuyết 177
Sáu Trung Ấm (Bardo) 180
Bài Ca Những Con Lừa Rừng: Xuất Hiện Hình Tướng Và Chỉ Giải Thoát Trong Một Vị Bình Đẳng 183
Một Cầu Nguyện Trường Thọ 184
Cầu Trường Thọ Cho Khenchen Tsultrim Gyamtso Rinpoche 185
Hồi Hướng 186
Các Đầu Sách Đã Xuất Bản Thiện Tri Thức 187

Post Comment