Không dùng sự thấy nghe hiểu biết, chẳng được, chẳng chứng; đối với tất cả pháp không tướng, không chỉ bày gọi là tu đạo”. Hoa Nghiêm Sớ nói: “Đốn giáo không…

You’ll locate lots of great old stuff, inexpensive. Through it’s slightly complicated when you decide such goods but among the best issues which you may buy is studying DVDs. You…