Search by category:
MA HA CHỈ QUÁN PHÁP MÔN VIÊN ĐỐN
Giới Thiệu Sách Hay

MA HA CHỈ QUÁN PHÁP MÔN VIÊN ĐỐN

NGHIÊN CỨU VÀ PHIÊN DỊCH ĐẠI PHẨM THỨ NHẤT
MA HA CHỈ QUÁN
PHÁP MÔN VIÊN ĐỐN
(The Great Calming and Contemplation)
THIÊN THAI TRÍ KHẢI
Neal Donner & Daniel B. Stevenson biên soạn
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch
Nhà xuất bản Phương Đông TP. HCM 2009

MỤC LỤC

Nguồn: http://www.phuochue.org

Post Comment