Search by category:
MỘT CON ĐƯỜNG THÊNH THANG TỚI TỰ DO
Thư Viện Thiện Tri Thức

MỘT CON ĐƯỜNG THÊNH THANG TỚI TỰ DO

MỘT CON ĐƯỜNG THÊNH THANG
TỚI TỰ DO
Những hướng dẫn thực hành về sự hợp nhất của
Đại Ấn và Đại Toàn Thiện

Karma Chagmé

A Spacious Path to Freedom
Practical Instructions on the UNION of MAHAMUDRA
& ATIYOGA
© 2009 NXB. Snow Lion.
Một con đường thênh thang tới tự do
Những hướng dẫn thực hành về sự hợp nhất của
Đại Ấn và Đại Toàn Thiện

Tác giả: Karma Chagmé
Với bình giảng của Gyatrul Rinpoche
B. Alan Wallace chuyển ngữ sang tiếng Anh.
Hoàng Lan chuyển ngữ sang tiếng Việt từ bản tiếng Anh.
Nhà Xuất Bản: Thiện Tri Thức @ 2020

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU                                        7

GHI CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH               19

CHƯƠNG 1: KHO TÀNG CỦA NHỮNG KHẨU TRUYỀN      23

CHƯƠNG 2: GIAI ĐOẠN PHÁT SANH                                   75

CHƯƠNG 3: TRAU DỒI ĐỊNH TĨNH                                      129

CHƯƠNG 4: TRAU DỒI HUỆ QUÁN                                     181

CHƯƠNG 5: SỰ NHẬN DIỆN                                                221

CHƯƠNG 6: THỰC HÀNH                                                    269

CHƯƠNG 7: ĐẠI ẤN – MAHAMUDRA                                   325

CHƯƠNG 8: ĐẠI TOÀN THIỆN – ATIYOGA                        375

CHƯƠNG 9: KẾT THÚC BẰNG HỒI HƯỚNG                     419

 

Post Comment