THỨ BẢY Đại sư từ khi đắc pháp tại Hoàng Mai, rồi trở về làng Tào Hầu thuộc Thiều Châu, không có ai biết. Có nho sĩ tên Lưu Chí…

THỨ SÁU Khi Đại sư thấy người dân và quan chức ở Quảng châu, Thiều châu và bốn phương tụ tập trong núi để nghe pháp bèn lên tòa giảng…

THỨ NĂM Sư dạy chúng rằng: Pháp môn ngồi thiền này, nguyên chẳng dựa bám nơi tâm, cũng chẳng dựa bám nơi tịnh, và cũng chẳng phải là chẳng động.…

THỨ TƯ Sư dạy chúng rằng: Thiện tri thức! Pháp môn đây của ta lấy định huệ làm căn bản. Đại chúng chớ mê mà nói định và huệ riêng…

THỨ BA Một hôm Vi thứ sử vì Đại sư thiết lễ hội trai tăng. Trai tăng xong, thứ sử thỉnh Sư lên tòa, cùng các quan chức, nho sĩ,…

THỨ HAI Qua ngày sau, Vi sử quân xin giảng dạy thêm. Sư lên tòa nói với đại chúng rằng: “Tất cả phải tịnh tâm mà niệm Ma ha Bát…

THỨ NHẤT Bấy giờ Đại sư đến chùa Bảo Lâm, ở Thiều Châu. Có quan Thứ sử Vi Cừ cùng các quan chức vào núi thỉnh sư đến giảng đường…