QUYỂN HAI 5.CHỈ TÁNH THẤY  KHÔNG SANH DIỆT. Bấy giờ A Nan và đại chúng nghe Phật chỉ dạy, thân tâm thư thái, nghĩ mình từ vô thủy đến nay đánh mất bản…

Làm thế nào để chăm sóc các sinh loài và thế giới trong thế kỷ 21? Người đàn ông Tây Tạng hai mươi chín tuổi, Orgyen Trinley Dorje – Đức…

Bồ tát là người nỗ lực đạt đến giác ngộ – tức là chứng cho được, thực hiện cho được cõi Phật thanh tịnh, nơi không có tất cả phiền…

Chỉ có thể nói màu của Huế, của sông Hương là “màu sương khói”. Và đúng như câu thơ tiếp theo của Hàn Mặc Tử, “Ở đây sương khói mờ…

Muốn chết lành, chúng ta phải sống tốt. Nếu chúng ta đã sống tốt thì chúng ta có thể chết lành. Sẽ không có hối tiếc. Chúng ta có thể…

SÁU CỬA VÀO ÐỘNG THIẾU THẤT Bồ-đề Đạt-Ma – Trúc Thiên dịch 1969 Sách Ấn Tống: 337 N. Keystone st., Burbank, CA 91506 USA MỤC LỤC Tựa: Trước khi vào…

Inline
Inline