Search by category:

NGHIÊN CỨU VÀ PHIÊN DỊCH ĐẠI PHẨM THỨ NHẤT MA HA CHỈ QUÁN PHÁP MÔN VIÊN ĐỐN (The Great Calming and Contemplation) THIÊN THAI TRÍ KHẢI Neal Donner & Daniel…

LỜI VÀNG CỦA THẦY TÔI – PATRUL RINPOCHE Nhóm Longchenpa chuyển Việt ngữ năm 2004 1. NỘI DUNG 2. LỜI NGỎ 3. LỜI NÓI ĐẦU 4. LỜI GIỚI THIỆU của…

THIỆN TRI THỨC 1- Những Khai Thị Từ Đức Liên Hoa Sanh về Con Đường Đại Toàn Thiện –Padmasambhava 2- Trí Huệ Và Đại Bi – Dalai Lama Thứ 14 3-…