Search by category:

Kính chào Thiện Tri Thức CT! Trong ĐẠI ẤN có nêu 3 phẩm tính tích cực của Thiền chỉ: Samadhi, Bồ đề tâm và chứng nghiệm Tánh không và Vô…

thế nào là tâm ấn của chư Phật? TRẢ LỜI CÂU HÓI Chữ tâm ấn là dấu hiệu của tâm (theo tự điển Phật học của Đạo Uyên). Như vậy,…

Hôm nay tôi có đến một tiệm uốn tóc và gặp được 2 người bạn đồng tu,sau đó tôi có chứng kiến một mẫu đối thoại giữa 3 người đồng…

Tôi đọc kinh thì thấy đa số trong các sách kinh thường có các lời phát đại nguyện của Chư Phật và Chư vị Bồ Tát quá rộng lớn,mà tâm…

Thientrithuc cho tôi hỏi tu tập nhằm mục đích là để thấy tánh vậy khi thấy tánh rồi cuộc sống có gì thay đổi không?(trong hành xử cuộc sống đời thường…