Search by category:

 Hỏi: Đức Phật Thích-ca khai mở tâm chúng sinh thành tựu tri kiến Phật, Sơ tổ Đạt-ma chỉ thẳng tâm người thấy tính thành Phật. Nếu lãnh hội nhất tâm này, thế…

Năm giới, giới từ tâm sinh, tâm do giới lập. Nếu tâm không khởi là nền tảng của tứ đức vạn hạnh. Nếu tâm khởi là gốc của lục thú tam…

Kinh: Tu Bồ Đề! Nếu có người nói Như Lai hoặc đến, hoặc đi, hoặc ngồi, hoặc nằm, người ấy không hiểu nghĩa ta nói. Vì sao thế? Như Lai, là…

Không dùng sự thấy nghe hiểu biết, chẳng được, chẳng chứng; đối với tất cả pháp không tướng, không chỉ bày gọi là tu đạo”. Hoa Nghiêm Sớ nói: “Đốn giáo không…

Pháp sư Tăng Triệu nói: “Mọi sự mọi vật đều do tâm thành, tâm có cao thấp nên sinh ra gò nổng”. Lại nói: “Cõi Phật thường tịnh, đâu chờ…

Khi Đức Phật vừa giác ngộ, Ngài đã nói rằng Ngài vừa thành tựu một trí tuệ rất sâu sắc mà sẽ không một ai có thể hiểu được, và…

THIỀN QUÁN Nói về thiền quán Thiền quán là một biểu hiện vốn có của tâm, thiền quán vừa là sự chiếu sáng của viên ngọc tâm, vừa là phản…