CHÍNH XÁC PHỦ NHẬN TỰ TÁNH CỦA SỰ VẬT Tất cả những tranh luận triết lý nói trên đều dẫn đến điều căn bản này: chúng ta luôn có khuynh…

Thiền sư Nhật Musō Soseki, (Mộng Sơn Sơ Thạch) (1275-1351) là một thiền sư danh tiếng và được vua  phong chức Quốc sư nên thường được gọi là Musō Kokushi…

Tâm Tịnh Lặng -Ajahn Chah Thiền giữa đời thường Sống giữa cuộc đời và hành thiền định, dưới con mắt của thế gian, bạn giống như cái chiêng không người…