Shōbōgenzō – Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen) – NXB Thiện Tri Thức 1. Bìa sách 2. Lời Đầu 3. Giới thiệu 4. Đại Trí Huệ Siêu Việt (Makahannyaharamitsu) 5.…

Shōbōgenzō – Đạo Nguyên Hy Huyền (Dōgen Kigen) – NXB Thiện Tri Thức 1. Bìa sách 2. Lời Đầu 3. Giới thiệu 4. Đại Trí Huệ Siêu Việt (Makahannyaharamitsu) 5.…

NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN Nguyên bản: Advice from the Lotus-Born – Nhà xuất bản Rangjung Yeshe, 1994 Bản Việt ngữ…

NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN Nguyên bản: Advice from the Lotus-Born – Nhà xuất bản Rangjung Yeshe, 1994 Bản Việt ngữ…

NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN Nguyên bản: Advice from the Lotus-Born – Nhà xuất bản Rangjung Yeshe, 1994 Bản Việt ngữ…

NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN Nguyên bản: Advice from the Lotus-Born – Nhà xuất bản Rangjung Yeshe, 1994 Bản Việt ngữ…

NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN Nguyên bản: Advice from the Lotus-Born – Nhà xuất bản Rangjung Yeshe, 1994 Bản Việt ngữ…

NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN Nguyên bản: Advice from the Lotus-Born – Nhà xuất bản Rangjung Yeshe, 1994 Bản Việt ngữ…

NHỮNG KHAI THỊ TỪ ĐỨC LIÊN HOA SANH VỀ CON ĐƯỜNG ĐẠI TOÀN THIỆN Nguyên bản: Advice from the Lotus-Born – Nhà xuất bản Rangjung Yeshe, 1994 Bản Việt ngữ…