Search by category:

TÍN TÂM MINH Tổ Tăng Xán, Trúc Thiên dịch Tín Tâm Minh là bài minh luận về lòng tin. Tác giả là Tăng Xán (–606), tổ thứ ba của Thiền Trung Hoa, đời nhà Tùy. Minh là bài…

Trong 37 phẩm trợ đạo theo Nikaya và A-Hàm, đức Phật có dạy Tứ Chánh Cần như sau: Ác dĩ sanh, sử trừ đoạn:Tinh tấn đoạn trừ những niệm ác…

Việc thông hiểu giáo lý tánh không của Phật giáo là thiết yếu để sống và chết với thực tại và không sợ hãi. Tánh không không có nghĩa là không…

Ở cấp độ sâu xa nhất, bạn chính là Phút Giây Hiện Tại, hai điều này không thể phân cách nhau. —🍃— Có nhiều thứ trong cuộc đời bạn rất…

“Như Lai là hư không giới, thế nên hư không là Như Lai, trong đó không có một vật để phân biệt”. Kinh Hoa Thủ ghi: “Tất cả pháp như…

Nguồn chân lặng lẽ, biển giác trong lặng, dứt bặt danh tướng, tuyệt dấu năng sở. Ban sơ bất giác chợt khởi tâm động niệm thành nguyên do của nghiệp…