Search by category:

DZOGCHEN Trạng thái tự toàn thiện  Chögyal Namkhai Norbu Adriano Clemente biên tập John Shane dịch ra Anh ngữ Hình bìa sách là Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche do Glen Eddy…

MỘT CON ĐƯỜNG THÊNH THANG TỚI TỰ DO Những hướng dẫn thực hành về sự hợp nhất của Đại Ấn và Đại Toàn Thiện Karma Chagmé A Spacious Path to…

ĐƯỜNG BAY KIM XÍ ĐIỂU MỘT GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ CỦA SỰ CẮT ĐỨT Đại Thành Tựu Giả Zhabkar Dịch Lama Tony Duff Flight of the Garuda A Complete Explanation…

PHÁP NÚI Dudjom Rinpoche Dịch và bình luận bởi Keith Dowman Mountain Dharma – Dudjom Rinpoche Keith Dowman dịch – 2017 Ban dịch thuật Thiện Tri Thức NXB: Thiện Tri…

TẤM GƯƠNG Lời khuyên về sự Hiện Diện của tánh Giác NAMKHAI NORBU THIỆN TRI THỨC The Mirror – Advice on Presence of Awareness -1996 Dịch từ tiếng Tây Tạng…

NGAY TẠI ĐÂY Một Bản Văn Kho Tàng Đại Toàn Thiện Của NUDEN DORJE có tiêu đề TẤM GƯƠNG CỦA NGHĨA HIỂN NHIÊN với bình giảng bởi JAMES LOW BEING…

TRÁI TIM CỦA ĐẠI TOÀN THIỆN NHỮNG THỊ KIẾN ĐẠI TOÀN THIỆN CỦA DUDJOM LINGPA B. Alan Wallace dịch HEART OF THE GREAT PERFECTION DUDJOM LINGPA ‘S VISIONS OF THE…