NHỮNG CHE CHƯỚNG ĐỐI VỚI THỰC TẠI Luận Đại Thừa Khởi Tín cũng là quan điểm của tất cả Đại thừa, trích Khế kinh nói: “Tất cả chúng sanh từ…

Inline
Inline