Search by category:

Con xin quy mệnh kính lễ hết thảy chư Phật. Nay con xin nói qua về nghĩa “bồ-đề-tâm”. Con cũng xin chí thành đỉnh lễ bồ-đề-tâm Nghĩa của bồ-đề-tâm cũng như một đạo quân dũng kiện,…