Search by category:

CHÍNH XÁC PHỦ NHẬN TỰ TÁNH CỦA SỰ VẬT Tất cả những tranh luận triết lý nói trên đều dẫn đến điều căn bản này: chúng ta luôn có khuynh…

Thời gian không đợi ai. Kể từ khi chào đời chúng ta cứ từng phút từng giây , tiến dần về đoạn kết, về cái chết. Ðời sống con người…

Để có thể chân chánh quy y Tam bảo, với lòng khao khát sâu sắc đạt đến giác ngộ tối thượng để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh…