Search by category:

Thanh Tịnh Huệ là cái huệ thanh tịnh. Đó là trí Bát nhã soi sáng các địa vị tu chứng từ chúng sanh cho đến Phật. Đây là con đường…

Nền tảng Viên Giác ấy vốn chỉ là ‘một vị’, ‘bình đẳng suốt ba thời, tròn đầy khắp mười phương”, không chúng sanh nào không có, không chúng sanh nào…

“Thế nào là bình đẳng? Là ngã bình đẳng, Niết bàn bình đẳng”. Lời khai thị của ngài Duy Ma Cật trực tiếp chỉ thẳng làm sao! Nhưng những lời…

Trong tánh Viên Giác bất nhị này hiện hết thảy cõi nước thanh tịnh cùng các Đại Bồ Tát, như hạt châu ma ni hiện đủ các hình tướng màu…

Do bị ràng buộc trong tướng và tưởng, tất cả chúng sanh trời người đều nghĩ đức Phật đã đắc Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, và ngài đã thuyết…

Sanh được “lòng tin chân thật” tức là thấy được tánh Không, nhận ra được thực tại xưa nay, thấy được nền tảng không nền tảng của sanh tử và…

“Trở lại bổn tâm” tức là trở lại Bồ đề tâm, cả Bồ đề tâm tuyệt đối lẫn Bồ đề tâm tương đối. Nói đơn giản, Bồ đề tâm tuyệt…

Ngay bây giờ, nếu tâm thức không giả lập vọng tưởng, mà lặng lẽ an trụ trong bản tánh của chính nó, không tạo tác, không thêm bớt, không hướng…

Kinh: Tu Bồ Đề! Ý ông thế nào? Có thể do thân tướng mà thấy Như Lai chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Không thể qua thân tướng mà thấy…