Search by category:

Đạo sư Vinh quang tốt lành không gì sánh. Đấng Pháp Vương! Trước gót sen của ngài con cúi gập luân xa hỉ lạc Và dâng những phẩm vật cúng dường tuyệt hảo Trước khi…