Search by category:

Ẩn tu nào phải cố xa đời !  Mượn cảnh u-nhàn học đạo thôi ! Những thẹn riêng mình nhiều nghiệp chướng Bốn ân còn nặng nghĩa đền bồi. Ẩn tu cảm xót biển trần-ai ! Sóng…