Search by category:

KINH PHÁP CÚ (Dhammapada Sutra) được coi là Kinh Lời Vàng, là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế.…