Search by category:

Nhất tâm chân như vốn tịch diệt, chẳng phải là diệt của luân hồi sinh diệt, cũng chẳng phải diệt của quán hạnh đối trị, nên xưng là đệ nhất trong nhất…

 Hỏi: Đức Phật Thích-ca khai mở tâm chúng sinh thành tựu tri kiến Phật, Sơ tổ Đạt-ma chỉ thẳng tâm người thấy tính thành Phật. Nếu lãnh hội nhất tâm này, thế…

Năm giới, giới từ tâm sinh, tâm do giới lập. Nếu tâm không khởi là nền tảng của tứ đức vạn hạnh. Nếu tâm khởi là gốc của lục thú tam…

Không dùng sự thấy nghe hiểu biết, chẳng được, chẳng chứng; đối với tất cả pháp không tướng, không chỉ bày gọi là tu đạo”. Hoa Nghiêm Sớ nói: “Đốn giáo không…

“Như Lai là hư không giới, thế nên hư không là Như Lai, trong đó không có một vật để phân biệt”. Kinh Hoa Thủ ghi: “Tất cả pháp như…

Pháp sư Tăng Triệu nói: “Mọi sự mọi vật đều do tâm thành, tâm có cao thấp nên sinh ra gò nổng”. Lại nói: “Cõi Phật thường tịnh, đâu chờ…