Search by category:

Trong 37 phẩm trợ đạo theo Nikaya và A-Hàm, đức Phật có dạy Tứ Chánh Cần như sau: Ác dĩ sanh, sử trừ đoạn:Tinh tấn đoạn trừ những niệm ác…