Cái sai đưa đến phiền não, khổ đau, chán chường, thất vọng v.v… chính là vì con người không biết rằng mình đã dần dần bị dính mắc, sa lầy,…

Không bờ này bờ kia. Chỉ ngay nơi thực tại. Tâm, Pháp chẳng ngăn chia. Đến đi đều vô ngại. ( Viên Minh )             …

Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu Sáng suốt, hồn nhiên khỏi vọng cầu Buông hết một phen đừng luyến tiếc Mới hay ngay đó thấy đạo mầu!             (Viên…

Hỏi: Con nghi ngờ không biết có phải là hiện tại lạc trú thật không, vì nhiều người tự cho là đã đắc định rất cao, nhưng khi ở trong…