Search by category:

Một số tác giả đã nói bốn yoga (đã nói trong chương 13) không phải là phần của Phật pháp mà được các học giả Kagyu tạo ra. Họ chỉ…

Truyền thống tham thiền Đại Ấn [143]     Những chỉ dạy đại ấn truyền bá rộng rãi cùng với những lời dạy của Đức Phật, những bình giảng của những vị…

Một khi chúng ta quyết định nghiên cứu và thực hành đại ấn, vấn đề tiếp cận như thế nào những giáo pháp khởi ra. Có rất nhiều bản văn…