Search by category:

CHỨNG ĐẠO CA Vĩnh Gia Huyền Giác (665-713). Trúc Thiên phiên dịch   CHỨNG ĐẠO CA (zh. 證道歌, ja. shōdōka) nghĩa là “bài ca về sự trực nhận chân lý”. Có 2 ý…

âm thanh gầm thét xem cho kỹ thì không có tiếng. Mê thì nói là có hình có tiếng, ngộ thì biết là vắng lặng. Như vậy thì chân đế…