Search by category:

TÂM BẢN NHIÊN “Gọi là ‘chân tánh’, vì tánh ấy không do ai tạo ra.”                                 Ngài Nguyệt Xứng (Chandrakirti)                                                      Nhập Trung luận                                        (Entering the…

QUAY VỀ TỰ TÂM “Chỉ riêng việc nhận hiểu ý nghĩa tâm thức sẽ hoàn tất hết thảy mọi hiểu biết.” JAMGON KONGTRUL Yếu điểm đề cương (Outline of Essential…